– Reigi och – Rei är en ytterst viktig budoprincip och har en mycket stor betydelse i Aikidoträningen, God budoetikett skapar en trygg, säker och trivsam atmosfär att träna i.  Att visa hänsyn och respekt skapar en tillit tillvarandra, en förutsättning för att utvecklas som Aikidoka.  – Reigi och – Rei är också en av Bushidons sju hederskoder. 

– Reigi lär oss om respekt och det uppnås genom en disciplinerad rituell artighet och etikett. 礼儀 – Regi handlar om allt från att komma i tid till träningen, Hjälpas åt att iordningställa inför träning, Hur vi bugar, Hur vi bär vår Gi, Vår hygien, Hur vi tränar med varandra, Hur vi hanterar våra vapen, Hur vi beter oss mot varandra dvs. Förhållandet mellan Kohai, Sempai och Sensei och hur vi hjälps åt med Soji, städning.

– Regi gör att vi lär oss ett gott uppförande, på ett djupare plan ett respektfullt beteende i vår personlighet. – Regi är egentligen inga konstigheter allt bygger på sunt förnuft, alla skall behandlas med ömsesidig respekt och värdighet. 

 – Reigi består av två tecken.

 • 礼 – Rei som är det första tecknet har innebörden att vara artig, ödmjuk och att visa tacksamhet. Den fysiska aspekten av 礼 – Rei betyder att buga.   
 •  – Gi som är det andra tecknet har betydelsen ceremoni och regelverk. 
 •   – Reigi översätts till att vi har god ettikett, respektfullt, korrekt uppträdande och föregår med gott exempel, att vi är artiga, hövliga och ärliga i vårt uppträdande och handlande. Det har också betydelsen 謝辞 – tack eller att visa sin tacksamhet eller ge bekräftelse och uppskattning.

礼に始まり礼に終わる – Rei ni hajimari rei ni owaru – BUDO börjar och slutar alltid med en bugning. 

礼- Rei – att buga är en viktig del i 礼儀 – Reigi. 

En korrekt bugning skall utföras med stil, behärskning och värdighet. Den yttre fysiska hållningen och handlingen skall avspegla det inre förhållningsättet.  Genom att  buga, ha ett korrekt uppträdande, visa artighet får man respekt hos sina medtränande. 

Za Rei – Sittande bugning. 

Från stående position sätts vänster knä i mattan först. Därefter sätts höger knä ned. Ändan sätts ned på hälarna, stortårna på eller bredvid varandra. Ryggen skall vara rak. Hakan är något indragen och axlarna är avslappnade. Handflatorna vilar på lårens framsidor och armbågarna hålls mot kroppen sidor. Vid Za Rei – Sittande bugning fälls kroppen framåt genom att vänster hand går först ner i mattan, Därefter kommer höger hand. Tummar och pekfingertoppar möts, en triangel bildas. Händernas position och bugningen är i höjd med ansiktet men blicken behålls framåt. När kroppen fälls upp igen sker det i omvänd ordning så att vänster hand lämnar mattan sist.

Ursprunget för tillvägagångssättet har sin förklaring i samurajernas beredskap och vaksamhet. Svärdshanden som är den högra skall vara så nära svärdet som möjligt och blicken något framåt, detta ger en beredskap och uppsikt framåt utifall att en motståndare attackerar under bugningen.

Ritsu Rei – Stående bugning.

Stående bugning startar med att benen är ihop och ryggen är rak. Armarna är utefter sidorna på kroppen. Bugningen sker genom att luta hela överkroppen framåt. Huvudet följer med i rörelsen och blicken behålls framåt precis som i sittande bugning.

礼 – Rei med beredskap görs mot sin partner, sensei och vapnet (bokken, jo eller tanto). Vid 礼 – Rei mot shomen, dojons huvudända, behövs inte denna beredskap, det kan till och med ses som Burei shitsurei respektlöst, därför förs händerna ner på sammagång och blicken är i mattan.

礼 – Rei – Ett sätt att visa 尊敬- sonkei – respekt

礼 – Rei är ett sätt att visa respekt, när vi bugar in och ut mot shomen, dojons huvudända, visar vi respekt för budokonsten och till alla de som bevarat och utvecklat det vi idag har möjligheten att träna.

När vi bugar motvarandra visar vi en ömsesidig respekt och tacksamhet för att vi ”lånar ut” kroppen och vår kunskap för en ömsesidig utveckling.

När vi bugar mot Sensei är det för möjligheten att träna och kunskapen som förmedlas. Att buga är inte ett sätt för Sensei att utöva makt och visa vem som bestämmer. När en elev bugar mot sin Sensei skall det vara en ömsesidig respekt och ödmjukhet och inte ett sätt att visa maktförhållanden.

礼 – Rei – Vapen (bokken, jo eller tanto)

礼 – Rei görs mot vapnet när det tas ner från väggen eller ur fodralet med båda händerna upphöjt i axelhöjd med bladet vänt mot dig och handtaget till vänster, sedan görs 礼 – Rei mot Shomen, Dojons huvudända. Detta betyder att vi ber om lov att använda vapnet till ett gott syfte. I en dojo så visas respekt genom att bära sitt vapen (bokken, Jo eller tanto) i sin högra hand, då visar man att man är ofarlig Vid 礼 – Rei förs vapnet upp med båda händerna upphöjt i axelhöjd och därefter förs det ner på vänstersida. Detta visar att vi är beredda för träning. Vid avslut sker 礼 – Rei i omvänd ordning och vapnet placeras i höger hand innan det hängs upp på väggen eller läggs i fodralet.

Om en Samuraj hade sitt svärd i vänster hand när han kom in i en dojo var det Burei shitsurei Respektlöst, Detta visade att samurajen var redo för strid och ansågs utmanande. Detta kunde vara förenat med döden på den tiden.

礼 – Rei görs vid många tillfällen under en träning och är grunden för hur man uppträder i en dojo och motvarandra, 礼 – Rei bygger på sunt förnuft, alla skall behandlas med ömsesidig respekt och värdighet. 

Nedan är de vanligaste tillfällena för 礼 – Rei  i en kort beskrivning.

 • 礼 – Rei görs stående när vi går in eller ut ur en Dojo.
 • 礼 – Rei görs stående eller sittande när vi går på eller av mattan, tatami.
 • 礼 – Rei görs vid början av träningen, sittande mot shomen, huvudändan i dojon. Sensei startar bugningen med att säga shomen ni rei, efter detta vänder sig Sensei i ett höger varv mot shomen därefter bugar man tillsammans två gånger och vid tredje tillfället klappar alla två gånger. Därefter vänder sig Sensei i högervarv mot eleverna och bugar mot eleverna och säger Onegai Shimasu som betyder ungefär Låt oss träna, jag är redo att lära. Eleverna svarar med Onegai Shimasu.
 • Vid sen ankomst till en träning inväntar man Sensei´s tecken på att man kan gå på mattan, sedan sätter man sig ner i seiza och gör in hälsningen. Detta är viktigt då Instruktören är ansvarig säkerheten och alla på mattan. Samma sak gäller om man måste avsluta träningen i förtid. 
 • Under passet när instruktören visat en teknik görs 礼 – Rei sittande och därefter bjuder vi upp en partner och gör 礼 – Rei sittande eller stående.
 • 礼 – Rei görs varje gång vi börjar och slutar träna med en partner.
 • Under träningen kan instruktören, sensei gå runt och ge anvisningar. Får vi hjälp bugar man mot instruktören och säger Domo Arigato Gosaimashita.
 • Träningen avslutas på samma sätt som vid inbugning men då säger man Domo Arigato Gosaimashita som är ett artigt sätt att säga, tack så mycket för träningen.
 • Efter passet görs 礼 – Rei sittande mot den vi sist tränat med eller sitter vi i en ring och 礼 – Rei görs mot alla som tack för träningen.

 – Reigi – Sempai-ordning.

Inom budo finns en hierarki som alltid följs under träningen, detta kallas sempai-ordning.  Vid början och slut av träning så sitter vi i sempai-ordning, högst graderad längst till höger och lägst graderad längst till vänster. Vid träning betyder det att sempai, högre graderad hjälper kohai lägre graderad genom att alltid börja att utföra tekniken så att kohai kan se tekniken en gång till. För att få så bra hjälp som möjligt bör de med lägre grader skyndsamt buga mot de med högre grader.

礼儀 – Regi – Vid träning 

För att utvecklas är det viktigt att träna 素直- Sunao – ärligt med 尊敬- sonkei – respekt, att respektera varandra och vara lyhörd dvs, veta vart gränsen går. Vi bör därför hålla emot så mycket så att tekniken precis går att genomföra och träna så nära gränsen som möjligt. Alla har en gräns för hur mycket kraft man kan hantera och detta måste respekteras från båda parter. Det är genom respekt och ärlig träning där vi utmanar varandra som vi kommer utvecklas.

 – Reigi – Hygien 

En viktig del i 儀 – Reigi är att hålla egen god hygien för sin och sina medtränandes trevnad. Våra normala hygienregler är att vi alltid tvättar fötterna och använder tofflor fram till mattkanten. Våra naglar skall alltid vara kortklippta så vi inte river eller skadar någon. Vi skall alltid ha hela och rena träningskläder (Gi), Är vi skadadade så meddelar vi detta så att alla är medvetna om skadan. Har vi bandage / plåster eller liknade, ser vi till att det sitter på plats. Smycken, tuggummi eller snus är inte tillåtet under träning.  

儀 – Reigi – 掃除 – Soji -Städa

Alla oavsett ålder eller grad turas om att moppa av mattan före eller efter varje träningspass. Vi ligger ner på mattan med vita dräkter och ansiktet / näsan mot träningsmattan, så då känns det bra att det är rent. 掃除 – Soji är inte bara ett sätt att hålla god hygien det ger en allmän trevnad och en delaktighet i klubben som är en förutsättning för god sammanhållning. Det blir också en roligare och effektivare träning. Det lär oss att ta hand om våra gemensamma utrymmen och ägodelar tex. träningsmattor så de håller längre och vi lär oss att respektera dojon / platsen vi tränar på.

儀 – Reigi – Övriga att tänka på.
 • Kom alltid i tid till träningen, så att du hinner att byta om och hjälpa till med mattan innan träningen börjar.
 • Om du kommer försent till träningen eller om du måste lämna mattan under träningen, meddela alltid tränaren innan du går av eller på mattan.
 • Följ alltid tränarens råd och anvisningar. Det är han som har ansvaret för trivseln, att träningen blir effektiv, samt din och dina medtränandes säkerhet.
 • Vatten ser man till att dricka innan eller efter träningspasset om det inte är en speciel paus för detta.  
 • Var rädd om din träningspartner och anpassa teknikerna efter din partners  kunskaper.
 • Träna eller visa inte Aikidotekniker utanför träningslokalen ”Dojon”.

6 punkter att tänka på vid träning av Morihei Ueshiba som skapade Aikido och som jag har överstatt och tolkat på mitt sätt.

 • Aikidons tekniker kan avgöra liv eller död i ett enda slag, Så det är av yttersta vikt att följa Senseis instruktioner vid träning, och inte tävla för att se vem som är starkast.
 • Aikido är den kampkonst som kan hantera flera motståndare, Därför är det viktigt att inte bara ha fokus framåt utan också vara alert i alla riktingar.
 • Träning skall alltid vara en glädjefull upplevelse.
 • En Sensei kan endast instruera och förmedla en del av teknikens helhet, Först vid dedikerad träning kan man få insikt i teknikens helhet, och endast på detta sätt kan tekniken läras in i kroppsminnet. Det finns ingen mening med att sträva efter att lära sig många tekniker. För att tillfullo behärska en teknik måste den göras till ens egen.
 • Varje träning startar med Tai no Henko, för att därefter öka gradvis till intensivare övningar, undvik onaturliga rörelser eller överanstängning, om detta följs så kan äldre tränande delta utan att skada sig och träna i trivsam miljö och följa syftet med träningen.
 • Syftet med Aikido är att genom tärning av kropp och sinne skapa uppriktiga och seriösa mäniskor. Eftersom teknikerna är hemliga får de inte avslöjas offentligt och heller inte läras ut till omdömeslösa, oseriösa mäniskor med onda syften.